125 jaar Nederlands Astmacentrum Davos (NAD)!

Zo lang bestaat ons centrum dit jaar en daar zijn we uiteraard erg trots op. Wat ooit begon als een plek waar duidelijke verbeteringen optraden voor mensen met TBC, is nu een gespecialiseerde kliniek voor mensen met ernstig astma.

De kliniek nam al sinds de jaren 50 waar dat mensen met astma erg goed opknapten op hoogte en in de jaren 70 werd er een apart gebouw, het Eugenia huis, aangeschaft om deze astmazorg op te zetten; bewust apart van de TBC patiënten. Op dat moment stierven er net zoveel mensen aan (ernstig) astma als aan TBC en was er dus een grote behoefte om hier iets aan te doen. Vanaf dat moment is er veel kennis vergaard en is ook de basis gelegd voor de interdisciplinaire werkwijze die nu nog steeds kenmerkend is voor het NAD.

Directeur Tim Roldaan | Nadavos

Sinds de jaren 70 is er ook een scheiding gekomen tussen de exploitatie van de kliniek en de patiëntenvereniging Nederland-Davos (VND); zij spelen dan ook een belangrijke rol in deze geschiedenis, toen ook in de exploitatie, nu nog steeds als belangenbehartiger van de astmapatiënten, een rol die de afgelopen jaren erg belangrijk is gebleken.

Helaas hebben de laatste jaren vooral in het teken gestaan van de hoge kosten en het daarmee samenhangende onderzoek om de meerwaarde aan te tonen. Ondanks de vele onderzoeken die een duidelijk effect voor deze patiënten aantonen, is de systematiek om evidence te wegen niet geschikt om voor bestaande zorg uitspraken te doen die recht doen aan onze zorg; een breder ingewikkeld thema in de zorg. Het feit dat we 125 jaar bestaan, uit vrijwel alle ziekenhuizen verwijzingen krijgen, steeds meer patiënten zien die falen op de nieuwe geneesmiddelen, geeft in ieder geval aan dat er nog steeds een grote behoefte is aan deze zorg.

De onzekere tijden van de afgelopen jaren, waarin het bestaan van het NAD echt op het spel heeft gestaan, hebben geresulteerd in een team dat er voor elkaar is, die snapt dat onze zorg uniek is en die in staat is steeds weer aan te passen aan nieuwe omstandigheden, samen met onze locatie ons meest waardevolle onderscheidende vermogen.

De komende jaren zal het NAD blijven investeren in het aantonen van onze meerwaarde van onze zorg, of dit nu value based healthcare, waardegedreven zorg of passende zorg wordt genoemd, dit sluit aan bij de visie van het NAD en zij maakt dan ook graag haar uitkomsten transparant aan haar omgeving. Het NAD weet als geen ander hoe belangrijk een gezonde omgeving is en heeft het verduurzamen van haar bedrijfsvoering daarom ook als speerpunt benoemd voor de komende jaren. Daarnaast zal zij investeren in digitale oplossingen voor haar patiënten, het versterken van bestaande samenwerkingen en in wetenschappelijk onderzoek.

Op deze manier hoopt het NAD een blijvende rol te kunnen blijven spelen voor de ernstig astmapatiënten en ook een ander gesprek te kunnen voeren met haar stakeholders dat niet enkel over kosten gaat maar juist over de uitkomsten die bij die kosten horen.

Rest mij niets anders dan mijn dank uit te spreken aan alle samenwerkingspartners waarmee wij van doen hebben, de VND, de longartsen, de NVALT, de Longalliantie Nederland en de zorgverzekeraars.

Tim Roldaan

Stuur een kaartje

KAARTJE STUREN

Klinisch longrevalidatiecentrum in het hooggebergte gespecialiseerd in ernstig astma

Het Nederlands Astmacentrum Davos is een Nederlands gespecialiseerd klinisch longrevalidatiecentrum voor Nederlandse patiënten in het hooggebergte in Zwitserland. Ons gespecialiseerde centrum richt zich als enige van de 6 Nederlandse longrevalidatiecentra uitsluitend op patiënten met astma.
125 jaar NA Davos historie 1
125 jaar NA Davos historie 4

Gunstig effect hooggebergteklimaat

De eerste waarneming van het gunstige effect van het hooggebergteklimaat op astma werd al in 1879 gedaan in Davos. Dat was in een tijd dat patiënten met tuberculose in Davos herstel zochten. Onder deze patiënten waren ook patiënten met astma, waar toen nog helemaal geen medicatie voor was. Het astma verbeterde en patiënten voelden zich minder belemmerd.

Sanne | Nederlands Astmacentrum Davos

Heilzaam effect op astmacontrole

Sindsdien zijn ook patiënten met astma naar Davos verwezen en zijn er veel studies gedaan. Deze studies hebben het heilzame effect op astmacontrole, op de gevoeligheid van de luchtwegen aangetoond, op de ernst van luchtwegontsteking en op het gebruik van prednisolon aangetoond bij kinderen en volwassenen met astma.

125 jaar NA Davos historie 2
Davos | Nederlands Astmacentrum Davos

In Davos veel minder luchtverontreiniging

De hooggebergte omgeving (1686 meter boven zeeniveau) wordt gekenmerkt door een lage relatieve luchtvochtigheid met sterk verminderde concentraties huisstofmijt, pollen en schimmelsporen. Ver weg van de geïndustrialiseerde stadsomgeving wordt in Davos veel minder luchtverontreiniging gemeten. Het bergklimaat biedt bovendien hoge blootstelling aan UV licht met mogelijke afweer verhogende werking. De afstand tot Nederland biedt tevens mogelijke vrijheid van psychosociale stress.

Davos | Nederlands Astmacentrum Davos
125 jaar bedankt kaartjes | Nadavos

Stuur een kaartje voor ons 125 jarige bestaan.
Je kunt kiezen uit verschillende  ontwerpen.

Stuur een kaartje
125 jaar Liefde voor Longen | Nadavos

Het team over de laatste 125 jaar

Lucie Roeken

In 2006 met mijn gezin het avontuur aangegaan om in Davos te gaan werken, hier met veel plezier gewoond en gewerkt. Nieuwe collega’s en vrienden opgedaan.

Na vier mooie jaren Davos weer terug naar Nederland gegaan, waar ik nog steeds werk voor deze fijne kliniek. Eerst vanuit Hilversum en nu in Bilthoven, op het mooie Berg en Bosch terrein. Daarnaast ben ik nog regelmatig in Davos te vinden, wat ik heerlijk vind.

Met veel vertrouwen en trots gaan we de volgende 125 jaar tegemoet! Proost!  Op het 125 jarig bestaan van het NAD!

Veel liefs Lucie

Anja | Nadavos

Anja Verstegen

20 jaar heb ik mijn passie uit kunnen leven binnen maar ook buiten het NAD. Een zeer interessante patiënten doelgroep, waar veel tijd & aandacht mag gaan naar de patiënt en zijn verhaal. Vooral dat verhaal achter de patiënt heeft me altijd sterk geboeid en verwonderd. Dit verhaal zorgt ook vaak voor een betere aansluiting bij de patiënt met zijn klacht. Vertrouwdheid, kwetsbaar kunnen en durven op te stellen en meer ziekte-inzicht ontstaan daardoor (bijna) vanzelf.

Daarnaast heb ik het heerlijk gevonden te mogen werken in een klein en hecht team, wat goed is ingespeeld op elkaar, korte lijntjes heeft en daarnaast ook stuk voor stuk een of andere tic hebben om te willen wonen en werken in de bergen 😁

Het blijft een bijzondere plek, op een speciale plek 😘

Bert Roldaan - 125 jaar NA Davos

Bert Roldaan

1897-2022: Davos voor Nederlandse patiënten, een tijdspanne van maar liefst 125 jaar!

In het jaar 1897 zag de “Vereniging tot behartiging van de Belangen voor minvermogende Nederlandsche Longlijders” het levenslicht. Na enkele naamsveranderingen wordt nu het 125-jarige bestaan van de “astmaVereniging Nederland en Davos (VND)” en van het Nederlands Astmacentrum Davos (NAD) gevierd. Tot 1975 was de vereniging direct betrokken bij de exploitatie van het Nederlands Sanatorium Davos, later de Astmakliniek Eugenia en sinds 1975 het NAD. Tegenwoordig behartigt de VND in ruimere zin de belangen van mensen met (ernstig) astma en daarmee ook nog steeds die van het NAD.

Het is een bijna surrealistische gedachte, dat ik 53 jaar van mijn leven meer of minder intensief bij de (hooggebergte)behandeling van patiënten met ernstig astma ben betrokken.

Als 20-jarige student kreeg ik eind 1969 de gelegenheid gedurende een half jaar een wetenschappelijke stage te doen in het NAD onder supervisie van Dr. Paul Zuidema, destijds het Hoofd Medische Dienst. Die stage heeft de rest van mijn leven in sterke mate beïnvloed, niet in het minst door Zuidema’s fabelachtige klinische kennis van de diverse ziektebeelden, die ressorteren onder de “parapluterm” astma. Hij was zijn tijd ver vooruit blijkens zijn toenmalige lessen over de onderliggende mechanismen van diverse soorten astma, mechanismen die pas vele jaren later door gedegen wetenschappelijk werk werden blootgelegd. Zijn kennis en enthousiasme hebben mij in hoge mate geïnspireerd en (ernstig) astma en hooggebergtebehandeling zijn altijd speerpunt gebleven bij mijn werk als (long)arts.Het NAD heeft vele stormen doorstaan met een sluiting en herstart in 1972 en een dreigend faillissement in 2016, toen de organisatie deel uitmaakte van de MEREM-organisatie.

Het feit, dat mijn zoon Tim -geboren in Davos- dat faillissement destijds wist af te wenden, vervult mij met grote trots. Gelukkig zijn anno 2022 de therapeutische mogelijkheden voor mensen met ernstig astma door de komst van een aantal “biologicals” sterk verbeterd. Daardoor is het aantal patiënten, voor wie behandeling in het hooggebergte geïndiceerd is, gereduceerd en is de capaciteit van het NAD afgeschaald tot 20 bedden. Voor een deel van de ruim 23000 Nederlandse patiënten met ernstig astma blijft de mogelijkheid tot een behandeling in het hooggebergte niettemin van onschatbare waarde, zoals inmiddels in een aantal studies is aangetoond.

Het NAD en de VND wens ik van harte geluk met het 125-ste lustrum en ik spreek de wens uit dat behandeling in het hooggebergteklimaat, zolang er sprake is van toegevoegde waarde voor de levenskwaliteit van mensen met ernstig astma, in stand zal blijven. De VND, het management en de staf van het NAD, alsmede de longartsen en ziektekostenverzekeraars roep ik op om gezamenlijk alles in het werk te stellen om hooggebergtebehandeling voor de kwetsbare groep patiënten met ernstig astma te behouden.